KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

Năm học 2018 – 2019

 

PHẦN 1: KẾ HOẠCH CHUNG

 I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Căn cứ hướng dẫn số 39/HD - CĐN ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Đại Từ hướng dẫn triển khai chương trình công tác công đoàn năm học 2018- 2019;

Căn cứ vào tình hình chung: Năm học 2018 – 2019 là năm học toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, thực hiện nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THCS Lục Ba;

Căn cứ tình hình thực tế của công đoàn trường THCS Lục Ba,

BCH Công đoàn trường THCS Lục Ba xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Tổng số công đoàn viên:   20

          Trong đó:    + Nữ :              15

                             + Dân tộc:        05

                             + Đảng viên:    11 (Nữ 7)

                             + Biên chế:      18                                

  • Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 17

+ Cao đẳng : 02

+ Trung cấp: 01

+ Đang học đại học:  01

           + Số đoàn viên đạt danh hiệu CSTĐ năm trước:   02

                                      + Số đoàn viên đạt danh hiệu LĐTT năm trước:   15

III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.

1.  Thuận lợi:

- Tập thể đoàn viên công đoàn nhà trường có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Các đ/c đoàn viên công đoàn luôn có ý thức tu dưỡng về mọi mặt, xứng đáng là tấm gương sáng cho HS noi theo.

- Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, các ban ngành đoàn thể của địa phương; được sự giúp đỡ và chỉ đạo thường xuyên của Liên đoàn LĐ huyện; đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ của chi bộ và BGH nhà trường, mọi hoạt động và các phong trào của công đoàn trường THCS Lục Ba đều đạt được những kết quả đáng khích lệ.

2. Những khó khăn

- Phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được cấp phát đã lâu chất lượng không đảm bảo, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học.

- Hệ thống cây xanh, khuôn viên chưa đảm bảo bóng mát cho học sinh vui chơi.

- BCH Công đoàn là những đoàn viên trẻ, kiêm nhiệm nên nghiệp vụ hoạt động công đoàn còn thiếu kinh nghiệm.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên BCH công đoàn nhà trường đã đề ra phương hướng kế hoạch cho công tác công đoàn nhà trường phù hợp với thực tế của nhà trường.

IV. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch thực hiện đổi mới giáo dục của mỗi ngành học, bậc học để nhà giáo, người lao động nắm vững, đồng thuận, thống nhất thực hiện.

- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho 100% người lao động tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29 và nhiệm vụ năm học của Ngành, nắm vững các nhiệm vụ.

- Chủ động tham mưu với chuyên môn xây dựng được kế hoạch và giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, nhà giáo, người lao động có kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, đăng ký phấn đấu của cá nhân và tập thể, thời gian tiến hành các bước đánh giá, tổng kết. Yêu cầu đánh giá đúng thực chất, phù hợp với kết quả thi đua của đơn vị.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lịch sử qua pa no, áp phích, băng rôn…báo Lao động.

2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, Nhà giáo và người lao động; Tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa.

Nắm được tình hình đội ngũ ( năng lực, sức khỏe, gia cảnh, điều kiện, tâm tư nguyện vọng…) để chủ động phản ảnh và tham mưu với lãnh đạo đơn vị việc bố trí phân công lao động, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý.

Nắm được tình hình đội ngũ ( năng lực, sức khỏe, gia cảnh, điều kiện, tâm tư nguyện vọng…) để chủ động phản ảnh và tham mưu với lãnh đạo đơn vị việc bố trí phân công lao động, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý.

2.1. Tăng cường và chủ động giám sát, phản biện việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người lao động và cán bộ công đoàn. Tham mưu lập kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện việc khám sức khỏe cho người lao động; việc thực hiện an toàn, vệ sinh và điều kiện làm việc của người lao động.

2.2. Chủ động tham gia quản lý, phối hợp thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian ( trong tháng 9) và các bước tiến hành hội nghị viên chức, thực hiện đối thoại dân chủ qua hội nghị viên chức và các kỳ họp của nhà trường. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

2.3. Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Tham gia rà soát, bổ sung và phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị. Căn cứ vào các tiêu chí về tấm gương rèn luyện đạo đức, tự học và sáng tạo, các quy định về chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng và nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong năm học để tham gia đánh giá có trách nhiệm đội ngũ và công tác thi đua đảm bảo chính xác và hiệu quả, chú trọng nội dung, thời điểm vinh danh người có thành tích đồng thời góp ý chân thành, xây dựng, đánh giá đúng mức kết quả đóng góp của mỗi đoàn viên công đoàn với hoạt động của tập thể.

- Tiếp tục vận động xã hội hóa với nhiêu hình thức động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhiều thành tích, chăm lo học sinh và giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục vận động đoàn viên tham gia xây dựng quỹ khuyến học của công đoàn cơ sở ( phấn đấu tối thiểu 50 000đ/người/năm).

- Chủ động tham mưu, vận động xây dựng và quản lý quỹ thăm quan, quỹ trợ giúp. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia các cuộc vận động từ thiện xã hội theo quy định; tiếp tục vận động người lao động tham gia quỹ “ Mái ấm công đoàn” hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục theo Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Chủ động tham mưu, phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan học tập, nghỉ mát cho CNVC, LĐ, mở rộng giao lưu theo cụm, khu vực.

3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

- Đối với cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”:

+ Phối hợp tổ chức có chất lượng hội nghị viên chức.

  • + Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện kế hoạch.
  • + Gương mẫu phát huy dân chủ và thực hành kỷ cương trong các hoạt động. Nêu cao trách nhiệm trong góp ý, đánh giá đội ngũ phải trung thực, công bằng, khách quan và khuyến khích người lao động.
  • + Làm tốt chức năng giám sát, phản biện để tham gia quản lý có hiệu quả.
  • Đối với cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cầm bám sát yêu cầu rèn luyện tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo thể hiện trong các hoạt động của mỗi nhà giáo và người lao động để tổ chức đánh giá sát với thực tế.
  • Với phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục, tư vấn và giúp đỡ học sinh nhằm đạt hiệu quả cao trong các hoạt động và tích cực quan tâm, chăm lo học sinh nhất là học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

4.  Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

4.1. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và nghị quyết về chương trình hoạt động của công đoàn Giáo dục Đại Từ, công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, quý, năm, lựa chọn nội dung hoạt động làm rõ vai trò công đoàn và được sự đồng thuận của thủ trưởng đơn vị, tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt.

4.2. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Căn cứ vào yêu cầu xây dựng công đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động, các đơn vị sớm kiện toàn ban chấp hành công đoàn nếu có biến động về nhân sự

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động công đoàn, kế hoạch hoạt động của UBKT và hoạt động của TTND.

- Rà soát bổ sung các quy chế hoạt động của BCH, UBKT, quy chế phối kết hợp.

- Lập hồ sơ, sổ sách thể hiện rõ nội dung hoạt động trong năm học.

- Xây dựng tủ sách công đoàn để cán bộ và đoàn viên công đoàn được tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách người lao động.

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo đúng Điều lệ CĐVN, có biên bản ghi chép đầy đủ nội dung các hội nghị Ban chấp hành, hội nghị toàn thể.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra của UBKT công đoàn cơ sở.

- Tổ chức bình xét đánh giá hoạt động công đoàn, phối hợp đánh giá thi đua năm học theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú đề nghị tổ chức Đảng kết nạp.

5. Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

- Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động nữ công, phối hợp lồng ghép các hoạt động chung và thực hiện đánh giá công tác nữ công cuối năm học cần chú trọng các gương tiêu biểu về giỏi việc trường, về giỏi việc nhà.

- Tiếp tục triển khai phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, tăng cường tuyên truyền vận động thực hiên nghiêm pháp lệnh dân số và chủ động đề xuất các giải pháp với các trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

6. Công tác tài chính; công tác kiểm tra.

- Công tác tài chính:

+ Tăng cường củng cố hồ sơ tài chính công đoàn, mở đủ sổ sách, cập nhật thường xuyên, lập chứng từ thu, chi và thực hiện ghi sổ theo quy định.

+ Quản lý tốt các nguồn thu ( quỹ tự có, khuyến học, trợ giúp…) thực hiện trích nộp đoàn phí kịp thời, đầy đủ.

+ Các khoản chi bám sát theo hướng dẫn, đảm bảo tỷ lệ chi, đúng mục đích và hiệu quả.

- Công tác kiểm tra:

+ Ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo UBKT lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, có báo cáo công tác kiểm tra kịp thời với công đoàn Ngành ( chú trọng kiểm tra thực hiện Điều lệ, thực hiện nghị quyết và chế độ phụ cấp, chế độ giảm trừ tiết dạy…

+  Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên công đoàn giúp ban chấp hành giải quyết những vướng mắc nẩy sinh trong quá trình công tác của đoàn viên và kịp thời báo cáo chuyên môn và công đoàn cấp trên khi cần thiết.

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Cá nhân: 

+ 03 CBGV,NV đạt danh hiệu CSTĐ.

+ 18 CBGV,NV đạt danh hiệu LĐTT.

+ 05 GV dự thi và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

+ GVG cấp trường: 100% ĐVCĐ đăng kí danh hiệu bậc cao.

+ Hồ sơ xếp loại tốt: 80%, Khá 20%

Danh hiệu thi đua: CSTĐ cấp cơ sở: 03;  Lao động tiên tiến: 18

+ 100% các gia đình đạt gia đình nhà giáo văn hoá.

+ 100% CBĐV công đoàn thực hiện tốt cuộc vận động dân số KHHGĐ.

+ Đơn vị đạt cơ quan văn hóa.

+ XD quỹ thăm quan du lịch: 200.000đ/ GV/ tháng.

+ Quỹ trợ giúp khó khăn: 7.000đ/ người/tháng.

+ Quỹ khuyến học: 50.000đ/người/năm.

+ Bồi dưỡng đoàn viên CĐ ưu tú giới thiệu cho đảng kết nạp: 01 đ/c.

+ Giới thiệu đoàn viên CĐ ưu tú đi học cảm tình Đảng: 01 đ/c

           2. Tập thể:

                   + Nhà trường: Tiên tiến xuất sắc, đạt cơ quan văn hoá.

                   + Công đoàn : Vững mạnh cấp huyện.

                   + Liên đội     : Mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

                   + Chi đoàn    : Vững mạnh

                   + Chi bộ        : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

VI. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN   

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức hàng năm, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, xây dựng các tiêu chí thi đua và vận động CBCC đăng ký các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể.  - Trước khi tổ chức sinh hoạt, BCH CĐ  phải họp trước để bàn kỹ

- Tùy theo tình hình thực tế, hàng tháng, BCH công đoàn có thể xây dựng nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp. Điều cần chú ý là, trong mỗi kỳ sinh hoạt, BCH cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của CNVCLĐ, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật của đơn vị…   nội dung của cuộc họp, điều hành linh hoạt, rõ ràng. Trong sinh hoạt cần tạo không khí cởi mở, dân chủ để đoàn viên gắn kết với tổ chức công đoàn.

-  Quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ. Đối mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ về bình đẳng giới, về hôn nhân gia đình, dân số KHHGĐ…

PHẦN II : CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG

Tháng/

năm

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

8/2018

 - Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Tổ chức gặp mặt GV mới, chia tay GV nghỉ hưu.

- Chuẩn bị lễ khai giảng năm học.

- Thăm hỏi ĐVCĐ

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

9/2018

- Tham gia chuẩn bị và dự lễ khai giảng.

- Hoàn thiện hồ sơ công đoàn.

- Phát động thi đua đợt 1, tháng ATGT, tháng khuyến học, xây dựng chuẩn điểm thi đua đợt 1.

- Kí cam kết thực hiện ATGT, phòng chống ma túy.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Tặng quà tết trung thu cho con em CBĐVCĐ.

- Thăm hỏi ĐVCĐ. Động viên ĐVCĐ tham gia các kì thi do PGD tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ, BGH, ĐVCĐ

 

10/2017

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn. Quán triệt tới ĐVCĐ cuộc vận động mỗi thầy cô giáo .....tự học, sáng tạo.

- Kết hợp cùng BGH tổ chức HNCBVC.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 20/10, nộp báo cáo về CĐ ngành.

-  Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Báo cáo dự toán KP CĐ năm 2019

- Động viên ĐVCĐ tham gia các kì thi do PGD và sở GD tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Tham gia các hoạt động khác.    

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

11/2018

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Kết hợp cùng liên đội tổ chức kỉ niệm  ngày NGVN 20/11, nộp báo cáo về CĐ ngành.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đợt 2, tháng 12.

- Xét nâng lương thường xuyên quý 4, nâng lương sớm năm 2018.

- Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2, XD chuẩn điểm thi đua đợt 2.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Thu nộp giấy phế liệu.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

12/2018

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Kết hợp cùng liên đội tổ chức kỉ niệm ngày 22/12.

- Xây dựng kế hoạch tháng 1/2018.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học. Tổ chức ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi HK 1 đạt chất lượng.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Báo cáo quyết toán thu chi CĐ 6 tháng cuối năm 2018.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

1/2019

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Kết hợp cùng liên đội tổ chức kỉ niệm ngày HS- SV Việt Nam 9/1.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đợt 3, tháng 2.

- Sơ kết thi đua đợt 2, phát động thi đua đợt 3, XD chuẩn điểm thi đua đợt 3.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

2/2019

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Kết hợp cùng liên đội tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Thực hiện nghỉ tết nguyên đán đúng lịch, an toàn, tiết kiệm. Thống nhất kế hoạch đi thăm, chúc tết CĐV.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức du xuân.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

3/2019

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Kết hợp cùng liên đội tổ chức kỉ niệm ngày 8/3, 26/3.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đợt 4, tháng 4.

- Sơ kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4, XD chuẩn điểm thi đua đợt 4.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động khác.

 

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

 

4/2019

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Kết hợp cùng liên đội tổ chức kỉ niệm ngày 30/4.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5, kế hoạch tham quan, du lịch hè 2019.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy và học.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm

- Rà soát các chỉ tiêu thi đua. Chấm  SKKN.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Xét nâng lương thường xuyên quý 1, 2/2019, TNNG cho ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

5/2019

- Vận động CBĐVCĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan.

- Triển khai các công văn, chỉ thị công đoàn.

- Sơ kết thi đua đợt 4, kì 2, cả năm.

- Hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành chương trình. Tổng kết năm học.

- Bình xét các danh hiệu thi đua.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động khác.

- Lên KH tháng 6

BCHCĐ,

BGH, ĐVCĐ

 

6/2019

- Hoàn thành các loại báo cáo.

- Duyệt thi đua, luân chuyển, nâng lương.

- Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ, BGH, ĐVCĐ

 

7/2019

- Nghỉ hè. Thăm hỏi ĐVCĐ.

- Thăm hỏi động viên gia đình chính sách của CBGV nhà trường nhân ngày TBLS( 27/7)

- Tham gia các hoạt động ủng hộ từ thiện.

- Tham gia các hoạt động khác.

BCHCĐ, BGH, ĐVCĐ

 

 

 

 

Duyệt của chi bộ

BÍ THƯ

 

 

Lý Ngọc Tĩnh

 

Lục Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2018

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết